Integritetspolicy

Gäller fr.om 2018-05-25

Integritetspolicy

-gällande Hallabro Elektriska AB och Apptronic Elteknik AB

På Hallabro Elektriska AB och Apptronic Elteknik AB värnar vi om din integritet och att du som kund känner dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss, därför eftersträvar vi alltid en hög nivå av dataskydd för dina personuppgifter. I denna integritetspolicy informerar vi hur vi samlar in och hur vi använder din personliga information. Vi beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vem är ansvarig för personuppgifterna?

Hallabro Elektriska org. 556055–3066 med adress Strömgatan 4, 36230 Tingsryd och Apptronic Elteknik org.nr 556697-7970 med adress Södra Vägen 26B, 392 45 Kalmar är personuppgiftsansvarig och behandlar de personuppgifter som du själv lämnar till oss i respektive bolag. I enlighet med denna integritetspolicy och ansvarar Hallabro Elektriska och Apptronic Elteknik för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

• De uppgifter som vi kan behandla och samla in om dig som kund kan vara namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer, fastighetsbeteckning och eventuella andra uppgifter som krävs för att behandla och kunna utföra de tjänster du önskar.

• Om du kontaktar Hallabro Elektriska eller Apptronic Elteknik, lagrar vi korrespondens eller kommentarer, som kan innehålla personuppgifter för att ge bättre service om du kontaktar Hallabro Elektriska eller Apptronic Elteknik igen.

Vilka kan vi behöva dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträde som hjälper oss med:

  • Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleveratörer)
  • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, lagring av data, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina uppgifter med.

  • Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det.
  • Företag som ombesörjer allmänna varu-/materialtransporter (logistikföretag och speditörer)
  • Företag som erbjuder betallösningar (banker och andra betaltjänstleveratörer).
  • Leverantörer och grossister, när det gäller material eller lösningar till den tjänst du beställt av oss.

Vid olika event eller utbildningar kan personuppgifter också behandlas. Vid behov lagras även uppgifter om allergier och kost men dessa uppgifter behandlas bara där du själv kan anses ha offentliggjort informationen och i samtycke med dig. Vi kan även samla in personuppgifter från externa källor vid adressuppdateringar.

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig görs det endast för att tillhandahålla de tjänster till dig som du vill ha utfört av oss, vid lagstadgade krav eller rättsliga utredningar. Då gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter sås länge som ändamålet kräver det enligt ovanstående eller så länge vi enligt lag är skyldiga att göra det. Vi har utarbetat rutiner för att säkerhetsställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur lång lagringstiden är, kan bli olika beroende på ändamål och hur länge uppgiften är nödvändig för ändamålet. Efter det kommer vi att avidentifiera eller gallra dina uppgifter, så att de inte längre går att koppla dem till dig. Vissa uppgifter såsom specialkost eller allergier raderas så snart evenemanget är avslutat.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som behöver behandla dina personuppgifter, för att vi ska kunna uppfylla våra ändamål eller tjänster till dig, har dem. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Vad innebär det att dataskyddsförordningen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt, kan lämna in klagomål till datainspektionen.

Hur kontaktar du oss lättast när det gäller frågor om dataskydd?

Vid frågor gällande hantering av personuppgifter, registerutdrag osv gör du lättast genom att maila vår IT-ansvarige på företagen; info@hallabroel.se om det rör Hallabro Elektriska, eller om det rör Apptronic Elteknik, mailar du info@apptronicelteknik.se.

Vi kan komma att ändra i vår integritetspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. Den senaste versionen finns alltid på hemsidan. www.hallabroel.se

Senast uppdaterad 2018-05-25

Hoppa till verktygsfältet